राजस्व शुल्क – Fees

सेवा शुल्क

सेवा   शुल्क युरोमा
मेशिन रिडेबल राहदानी (एमआरपी)  १२०
हराएको वा बिग्रको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी  २४०
दश वर्षमुनिका नाबालकको लागि राहदानी  ६०
यात्रा अनुमति पत्र  ५०
१५ दिने भिसा  ३०
३० दिने भिसा  ५०
९० दिने भिसा  ११५
एनआरएन परिचय पत्र (नेपाली मूलका विदेशीको लागि) ४५०
एनआरएन परिचय पत्र (विदेशमा रहेका नेपालीको लागि)  ५०
अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण  २००
प्रमाणीकरण  ५०

 Revenue Fees for the services:

Services Fees in Euro
Machine Readable Passport (MRP) € 120/-
MRP for lost or damaged cases € 240/-
MRP for Children below 10 Years €60/-
Travel Document € 50/-
15 days Multiple Entry Tourist Visa € 30/-
30 days Multiple Entry Tourist Visa € 50/-
90 days Multiple Entry Tourist Visa € 115/-
NRN Identity Card for Nepalese Living Abroad € 50/-
NRN Identity Card for People of Nepalese Origin € 450/-
Power of Attorney Attestation € 200/-
Attestation/ Certification € 50/-